zdjęcie wiaty

 

         Czy lekcja przyrody musi być trudna i nuda? Czy pająki to rzeczywiście robaki? Dlaczego krzyczymy na widok żaby? Czy wszystkie czarne ptaki to wrony? Na te i wiele innych pytań znajdziecie Państwo odpowiedź w siedzibie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi w Drozdowie na bezpłatnych zajęciach przyrodniczych. Już od 25 lat nasz Park zaszczepia w młodych ludziach zamiłowanie do przyrody. Poprzez udział w warsztatach, wycieczkach i konkursach uczestnicy mają możliwość bardzo bliskiego kontaktu z naturą, odrywają się od codzienności, spoglądają na otaczając ich świat z innej perspektywy. Z proponowanych przez nas zajęć korzysta rocznie kilka tysięcy dzieci w różnym wieku.

            W bieżącym roku szkolnym przygotowaliśmy zajęcia o różnorodnej tematyce dostosowanej do wieku uczestników. Oprócz spotkań sezonowych związanych z porami roku, proponujemy również naukę rozpoznawania ptaków, płazów, drzew czy roślinności łąkowej. Na terenie siedziby Parku jest możliwość zwiedzania ścieżki zmysłów o bocianie białym, obserwacji ptaków przebywających w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt oraz zorganizowanie ogniska pod zadaszoną wiatą.

      

Tematyka spotkań edukacyjnych

w Łomżyńskim Parku Krajobrazowym

Doliny Narwi w Drozdowie

 

 1. Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w pigułce - dokładna charakterystyka walorów przyrodniczych i krajobrazowych Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny (fauna, flora, zabytki, formy ochrony przyrody).
 2. Nasze nietoperze - ogólne zagadnienia z biologii i ekologii nietoperzy. Charakterystyka poszczególnych gatunków. Występowanie na terenie parku, zagrożenia i ochrona. Uzupełnianie kart pracy.
 3. Pszczoły owady społeczne i pożyteczne – prezentacja multimedialna o zapylaczach, procesach zapylania i roli owadów w naszym życiu. Uzupełnianie kart pracy. Zabawa przy interaktywnym ulu.
 4. Nie pal śmieci – kampania edukacyjna – prelekcja dotycząca zagrożeń wynikających z palenia śmieci. Zasady segregacji śmieci, co to jest recykling? W jaki sposób można ograniczyć ilość wytwarzanych odpadów? Zajęcia będą prowadzone w oparciu o prezentacje multimedialną, urozmaiconą zadaniami i zabawami wraz z czytaniem książeczki pt. „Co spotkało kawkę, czyli o szkodliwości spalania śmieci”.
 5. Monitoring płazów – prezentacja multimedialna dot. biologii i ekologii płazów, przegląd poszczególnych gatunków płazów, zagrożenia i czynna ochrona tych zwierząt. Wycieczka terenowa połączona z nauką rozpoznawania gatunków płazów występujących na terenie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Uzupełnianie kart pracy.
 6. Zwiastuny wiosny – prezentacja multimedialna na temat zmian występujących w przyrodzie na wiosnę. Przegląd gatunków roślin i zwierząt budzących się do życia. Gry zabawy karty pracy, film przyrodniczy.
 7. Niebezpieczne rośliny- przegląd gatunków roślinnych inwazyjnych, nauka rozpoznawania na podstawie prezentacji multimedialnej, przedstawienie zagrożeń tych roślin w stosunku do człowieka i środowiska.
 8. Czy wiesz, jakie drzewo? – rozpoznawanie wybranych gatunków drzew występujących na terenie Rezerwatu Kalinowo. Rola drzew w przyrodzie i życiu człowieka, a także zasady właściwego zachowania się w lesie. Zajęcia stacjonarne będą prowadzone w oparciu o prezentacje multimedialną, rysunki oraz plansze edukacyjne. Wycieczka terenowa do położonego nieopodal Rezerwatu Kalinowo połączona z zabawą w grę pt. „Leśny detektyw”.
 9. Jesień w lesie – zmiany zachodzące w ekosystemie jesienią. Omówienie ptasich wędrówek oraz sposobów przygotowania się do zimy przez wybrane rośliny i zwierzęta.
 10. Ptasia stołówka – przegląd wybranych gatunków ptaków zimujących w naszym kraju, podstawowe zasady dokarmiania ptaków, wybór pożywienia, zasady konstruowania prawidłowego karmnika. Gry i karty pracy dostosowane do wieku uczestników.
 11. Przygotowania zwierząt do zimy – zmiany zachodzące w ekosystemie zimą, przegląd wybranych gatunków zwierząt przygotowujących się do zimy, sposoby zwierząt na przetrwanie ciężkiej pory roku. Gry, zabawy, karty pracy, zajęcia plastyczne.
 12. Klekotek z drozdowskiego gniazda - prezentacja multimedialna o bocianie białym połączona ze zwiedzaniem ścieżki zmysłów Natural Playground „Klekotek” i obserwacją ptaków przebywających w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt (obserwacja uzależniona od pory roku).
 13. Tajemnice łąki - poznanie wybranych gatunków roślin i zwierząt łąkowych (głównie owadów). Zajęcia będą miały przede wszystkim charakter terenowy i jedynie w przypadku złych warunków atmosferycznych mogą zostać zaaranżowane w sali.
 14. Zwierzęta zagrożone wyginięciem - omówienie wybranych gatunków zwierząt (kraska, wilk) i przyczyn zagrożenia ich wyginięcia. Polska Czerwona Księga Zwierząt.
 15. Poznajemy leśne ssaki – omówienie wybranych gatunków zwierząt na podstawie prezentacji multimedialnej z uwzględnieniem miejsc występowania, preferencji pokarmowych, zwyczajów. Uzupełnianie kart pracy, zajęcia plastyczne.
 16. Zimowym tropem – tropy i ślady zwierząt leśnych - wyjście z grupą uczniów do lasu, bądź na łąkę w celu poszukiwania tropów i śladów zwierząt najlepiej zimą jak występuje pokrywa śniegowa.
 17. Ptaki doliny Narwi – nauka rozpoznawania wybranych gatunków ptaków Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Omówienie siedlisk i zagrożeń, jakie czyhają na te zwierzęta. Zajęcia stacjonarne będą prowadzone w oparciu o prezentacje multimedialną, rysunki i zdjęcia jak i również plansze edukacyjne i specjalnie dopasowane do wieku karty pracy. Możliwość przeprowadzenia zajęć w terenie.
 18. Bobikowe rozterki sercowe – biologia i ekologia bobra europejskiego, przystosowanie bobra do środowiska życia, karty pracy.
 19. Nocą w lesie - charakterystyka sów spotykanych na terenie Polski.
 20. Zasady postepowania z dzikimi zwierzętami - pogadanka na temat zasad ostrożności w przypadku kontaktu z dzikimi zwierzętami: martwymi, rannymi, młodymi poza lęgowiskiem. Jak pomóc zwierzęciu żeby mu nie zaszkodzić.
 21. Co kryje dziupla? – prezentacja multimedialna o wybranych gatunkach dziuplaków.
 22. Czajka - ptak herbowy ŁPKDN – zapoznanie się z biologią i ekologią czajki, występowanie w dolinie Narwi, uzupełnianie kart pracy.
 23. Kto w drzewo stuka? – prezentacja multimedialna o gatunkach dzięciołów występujących w Polsce.
 24. Bosą stopą przez ŁPKDN – quiz przyrodniczy oparty na wykorzystaniu wielkogabarytowej mapy Parku. Uczestnik bosą stopą przemierza mapę Parku, rzuca kostką i odpowiada na pytania o Łomżyńskim Parku Krajobrazowym Doliny Narwi i jego zasobach (flora, fauna, zabytki.) Zabawa poprzedzona jest pogadanką o walorach przyrodniczych Parku.
 25. Spotkanie z zającem szarakiem – prezentacja multimedialna o zającu szaraku, zajęcia plastyczne, karty pracy.
 26. Ptaki miejskiej przestrzeni – prezentacja multimedialna o ptakach mieszkających w mieście.
 27. Gramy w zielone – spotkanie oparte na grach i zabawach o tematyce przyrodniczej m.in. wielkogabarytowa gra planszowa o Łomżyńskim Parku Krajobrazowym Doliny Narwi, Leśne koło fortuny, Zgaduj zgadula, Leśne puzzle (ptaki, ssaki).

 

Informacje dodatkowe:

 1. Wszystkie zajęcia są bezpłatne.
 2. Zajęcia prowadzone są dla grup maksymalnie 25 osobowych.
 3. Zajęcia mogą odbywać się również poza siedzibą Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi m.in. w przedszkolu/szkole czy bibliotece.
 4. W celu ustalenia terminu prosimy o kontakt telefoniczny: 86 219 21 75, osoba do kontaktu: st. spec. ds. edukacji Ewa Kudela.
 5. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników podczas zajęć, spoczywa na opiekunach grupy.
 6. Opiekunowie są zobowiązani do utrzymania porządku wśród uczestników i właściwe ich przygotowanie do zajęć (odzież, obuwie, prowiant).
 7. Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi nie odpowiada za zgubione bądź zniszczone rzeczy osobiste uczestników.
 8. Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informujemy iż:

 1. Administratorem Pani/Pana i dzieci danych osobowych jest Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi, Drozdowo, ul. Główna 52, 18-421 Piątnica;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy poprzez Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi, email: lpkdn.drozdowo@wp.pl , a także pod adresem wskazanym w pkt.1;
 3. Dane osobowe przetwarzane mogą być w następującym celu:

Udostępnianie wizerunku:

Fotografie Pani/Pana i dzieci wykonywane podczas zajęć edukacyjnych przetwarzane będą w celu promocji Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  a RODO. Pani /Pana i dzieci fotografie wykonywane podczas zajęć edukacyjnych będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, przypominamy, że może ona zostać wycofana w każdym momencie. Fotografie mogą być udostępnianie na portalach internetowych oraz mediom regionalnym.

 1. Przystąpienie do zajęć edukacyjnych jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich

          powyższych  zapisów.

Dodana: 19 styczeń 2012 11:33

Zmodyfikowana: 19 styczeń 2021 12:09