Deklaracja dostępności serwisu Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi

Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi.

Data publikacji strony internetowej: 2011-02-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2011-02-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

1) Część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego. 2) Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów. 3) Część tekstu napisana jest zbyt małą czcionką.

Wyłączenia:

Treści zamieszczone przed 23 września 2018 r.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-31. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2020-05-14.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest a, adres poczty elektronicznej sekretariat@lpkdn.wrotapodlasia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 86219 21 75. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi

Adres organu odwoławczego: Drozdowo ul. Główna 52 18-421 Drozdowo

Adres e-mail organu odwoławczego: dyrektor@lpkdn.wrotapodlasia.pl

Telefon organu odwoławczego: 86219 21 75

Dostępność architektoniczna

1. Siedziba Parku mieści się w jednym budynku pod adresem: ul. Główna52, 18-421 Drozdowo, do którego prowadzi jedno wejście od strony południowej na poziomie 0.

2. Wejście jest podwyższone, prowadzą do niego schody. Brak podjazdu dla wózków oraz barierek.

3. Biura znajdują się na dwóch poziomach. Na poziom 1 prowadzą wąskie drewniane schody.

4. Na poziomie -1 znajduje się sala wystawowa, do której prowadzą wąskie schody.

5. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

6. Na parkingu przed siedzibą nie zostało wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych.

 

Udogodnienia

W razie potrzeby pracownicy Parku przyjmują osoby z niepełnosprawnością na poziomie 0 lub przed budynkiem.